Item Mall Update

 

อัปเดตไอเทมมอลลดราคาไอเทมสินค้ายอดฮิต มาพร้อมกับแฟชั่นอาวุธลูกเจี๊ยบสุดน่ารัก ♥

 

Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564

 

เริ่มต้น : วันที่ 5 ตุลาคม 2564 (09.00 น.)
สิ้นสุด : จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564ร้านค้าแฟชั่นItem Mall Update 5 ตุลาคม 2564
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Blade of the Raging Chicken
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Blademaster, Wizard, Venomancer, Cleric, Seeker, Mystic
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Royal Chick’s Scepter
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Blademaster, Wizard, Venomancer, Cleric, Seeker, Mystic
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Staff of Summer Hatchling
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Blademaster, Wizard, Venomancer, Cleric, Seeker, Mysticr
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Hatchling Hammers
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Blademaster, Barbarian, Seeker
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Gloves of the Chicken King
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Blademaster, Barbarian
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Party Poultry
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Assassin
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Golden Hatchling
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Pyshic
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Crossbow of the Great Chicken
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Archer
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Foul Fowl Falchion
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Duskblade
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Staff of the Galline Monarch
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Stormbringer
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Koi
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Technician
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Fortune Beast
แฟชั่นอาวุธสำหรับอาชีพ Edgerunner
(มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
5 Gold
  • ก่อนซื้อโปรดตรวจสอบเพศของสินค้าให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564ปรับราคาไอเทมItem Mall Update 5 ตุลาคม 2564
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Heaven-Earth Stone (1 ชิ้น)
หินตีบวก สามารถใส่เป็นส่วนผสมตีบวก
1 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Heaven-Earth Stone (10 ชิ้น)
หินตีบวก สามารถใส่เป็นส่วนผสมตีบวก
9 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564
Heaven Stone (1 ชิ้น)
ใช้ในการตีบวกอุปกรณ์ เพิ่มโอกาสสำเร็จอย่างมาก
80 Silver
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564
Heaven Stone (10 ชิ้น)
ใช้ในการตีบวกอุปกรณ์ เพิ่มโอกาสสำเร็จอย่างมาก
7 Gold
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Underworld Stone (1 ชิ้น)
ใช้ในการตีบวกอุปกรณ์ เพิ่มโอกาสสำเร็จ
หากล้มเหลวจะลดลงเพียง 1 ระดับ
80 Silver
Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564 Underworld Stone (10 ชิ้น)
ใช้ในการตีบวกอุปกรณ์ เพิ่มโอกาสสำเร็จ
หากล้มเหลวจะลดลงเพียง 1 ระดับ
7 Gold

…และสิ้นสุดการจำหน่ายไอเทมบางรายการ

.

Item MallItem Mall Update 5 ตุลาคม 2564

Item Mall Update 5 ตุลาคม 2564ทีมงาน Perfect World
ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2564