[Perfect World Online] : กิจกรรม Exp x1.5 และ Soul x2!!
โค้งสุดท้าย สำหรับการอัพเลเวล รับช๊อปเปอร์!!

 

กิจกรรม Level up Reward
>Click<

[Perfect World Online]Weekend Exp x1.5/Soul x2!!

วันที่ ช่วงเวลา
25 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP 1.5 เท่า และ Soul 2 เท่า
คูณ 18:00 น. – 24.00 น.
26 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP 1.5 เท่า และ Soul 2 เท่า
คูณ 12:00 น. – 24.00 น.
27 กันยายน 2563 ช่วงเวลา EXP 1.5 เท่า และ Soul 2 เท่า
คูณ 12:00 น. – 24.00 น.

 

DROP[Perfect World Online]Weekend Exp x1.5/Soul x2!!

[Perfect World Online]Weekend Exp x1.5/Soul x2!!ทีมงาน Perfect World Online
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2563