[Perfect World Online] : กิจกรรม ไอเทม ดรอป 2 เท่า
ตามคำเรียกร้อง ต้องฟาร์มแล้วงานนี้!!

[Perfect World Online]DROP x2 ตามคำเรียกร้อง

[Perfect World Online]DROP x2 ตามคำเรียกร้อง

วันที่ ช่วงเวลา
11 กันยายน 2563 ช่วงเวลา Item Drop 2 เท่า
คูณ 18:00 น. – 24.00 น.
12 กันยายน 2563 ช่วงเวลา Item Drop 2 เท่า
คูณ 12:00 น. – 24.00 น.
13 กันยายน 2563 ช่วงเวลา Item Drop 2 เท่า
คูณ 12:00 น. – 24.00 น.

 

DROP[Perfect World Online]DROP x2 ตามคำเรียกร้อง

[Perfect World Online]DROP x2 ตามคำเรียกร้องทีมงาน Perfect World Online
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2563