[Perfect World Online] เปิดใช้งานระบบ Item Code เพื่อให้เหล่านักผจญภัยท่านสามารถรับรางวัลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความหลากหลายในการแจกรางวัล สำหรับวิธีการใช้งานไอเทมโค้ดของเกม Perfect World จะแตกต่างจากเกมทั่วไป มีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันจ้าาา

รายละเอียดการใช้งาน

  1. ตัวละครที่สร้างใหม่ จะต้องรอหลังจาก 24 ชั่วโมง ตัวละครของท่านจึงจะปรากฏในระบบ
  2. หลังจากท่านใช้งาน Item Code จะได้รับรางวัลภายใน 1-3 วัน (ไม่ได้รับทันที)
  3. การเลือกเพศ ส่งผลต่อรางวัลที่ต้องระบุเพศ เช่น ชุดแฟชั่น เป็นต้น
  4. ชื่อตัวละครที่ใช้อัขระพิเศษ หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมาย = / [ ] เป็นต้น จะไม่ได้รับรางวัลอ้างอิงตามประกาศ CLICK
  5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หากผู้เล่นเลือกตัวละคร และเพศของตัวละครไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1

คลิกปุ่ม เติม Item Code ในหน้าแรกของเว็บไซต์ Perfect World Online

[Perfect World Online] วิธีใช้งาน Item Code

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทไอดีที่ท่านใช้ในการเล่นเกม แล้วทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

Item Code

[Perfect World Online] วิธีใช้งาน Item Code

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “ตัวละคร” ที่ท่านต้องการรับรางวัล
สำคัญ!! ต้องเลือกตัวละครให้ถูกต้อง / ตัวละครที่มีสัญลักษณ์พิเศษจะไม่ได้รับรางวัล
และทีมงานไม่สามารถแก้ไขได้

[Perfect World Online] วิธีใช้งาน Item Code

 หมายเหตุ: 
 ตัวละครที่สร้างใหม่จะต้องรอ 24 ชั่วโมง 
 จึงจะปรากฏชื่อตัวละครของท่านในระบบรับรางวัล 

 

 ชื่อตัวละครที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ  
 เช่น = / + * ..อื่นๆ และอักขระพิเศษต่างๆ 
 อาจทำให้ท่านไม่ได้รับรางวัลจากระบบ  

**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหากผู้เล่นเลือกตัวละครและเพศผิด**

Just Play[Perfect World Online] วิธีใช้งาน Item Code

[Perfect World Online] วิธีใช้งาน Item Codeทีมงาน Perfect World Online